Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 09 2014

9244 98f6 500
Reposted fromanananana anananana viasmutnazupa smutnazupa
mistique
9415 b5dd
Reposted frommisza misza viasmutnazupa smutnazupa
mistique
Czasami wyciągam odkurzacz z szafy i siadam w jego miejsce. Pasuje tam idealnie, jakby to było zrobione specjalnie dla mnie. W ciężkich chwilach to moje schronienie, w którym mogę palić szlugi, parzyć język kawą lub po prostu być.
Ale, kurwa, nic nie pomaga jak ktoś obok, c'nie?
— G' as fuck.
Reposted fromhydrosphere hydrosphere viasmutnazupa smutnazupa

September 14 2014

mistique
0788 ba36
I think I wanna marry you
Reposted frombookart bookart

September 04 2014

mistique

September 02 2014

mistique
Umierałem zbyt wiele razy. Wierząc i czekając.
— Charles Bukowski

September 01 2014

mistique
3248 ea7a

iheartshoelaces:

couthor:

bra-llelujah:

O

These are literally the only two kinds of horse out there I swear to god

Oh my god I thought that was a man in a monkey suit

Reposted fromthatsridicarus thatsridicarus viasiostra siostra
mistique
4087 c7b7

August 25 2014

mistique
3638 b8e3
Reposted fromraksha raksha vialefu lefu
mistique
"Aktem największej odwagi wciąż pozostaje samodzielnie myśleć. Głośno."
— Coco Chanel

August 24 2014

mistique
4839 66e7 500
Reposted fromRain-Flower Rain-Flower viasomemistakes somemistakes
mistique
9646 9910 500

August 21 2014

mistique
mistique
0682 0f1f
Reposted fromElizaaabeth Elizaaabeth viafilmowy filmowy
mistique
– To wódka? – słabym głosem zapytała Małgorzata.(...) – Na litość boską, królowo – zachrypiał – czy ośmieliłbym się nalać damie wódki? To czysty spirytus.”

mistique
On wie­dział, cze­go chcę – ja tyl­ko czułam. On z in­te­ligen­cją – ja z ser­cem, on przy­goto­wany do wal­ki – ja go­towa na wszys­tko nie wiedząc nic, on wyk­ształco­ny – ja pros­ta, on og­romny – ja ma­lut­ka, on mis­trz – ja uczen­ni­ca, on oso­bowość – ja je­go cień, on pew­ny swoich rac­ji – ja pew­na tyl­ko jego! 

August 20 2014

mistique

Do not ignore it. Fuck it. Cry your heart out. Then fuck it some more.

— Charles Bukowski
Reposted fromcaraseen caraseen viacharlesbukowski charlesbukowski
mistique

Stosunki między ludźmi i tak nie układają się, jak należy. Tylko pierwsze dwa tygodnie cechuje jakiś dynamizm, potem ludzie przestają być dla siebie interesujący. Maski odpadają im z twarzy i ujawniają się ich prawdziwe oblicza : szajbusów i debili, istot obłąkanych i mściwych, sadystów i morderców.

— Charles Bukowski "Kobiety"
mistique
Reposted fromthepanda thepanda
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl